Oferta

Zakres prowadzonej działalności obejmuje:

 • Geotechnika i geologia inżynierska
  • opnie geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
  • projekty geotechniczne zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla potrzeb posadawiania obiektów budowlanych (kubaturowych, liniowych, budownictwa wodnego, składowisk odpadów) zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze
 • Sozologia i ochrona środowiska
  • oceny stanu zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z 01.09.2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi
  • projekty planów remediacji dla terenów zanieczyszczonych
  • akredytowany pobór próbek gruntu i wody gruntowej do badań oraz badania stężenia zanieczyszczeń w akredytowanym laboratorium chemicznym posiadającym certyfikat akredytacji PCA
  • prace remediacyjne terenów zanieczyszczonych
 • Hydrogeologia i zgody wodnoprawne
  • dokumentacje hydrogeologiczne zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze
  • operaty wodnoprawne zgodnie z ustawą Prawo wodne z 20 lipca 2017r. m.in. na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów, na lokalizowanie na obszarach szczegółnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych, na wprowadzanie do ziemi ścieków i wód
  • zgłoszenia wodnoprawne zgodnie z ustawą Prawo wodne z 20 lipca 2017r. m.in. na trwałe odwadniania wykopów budowlanych, na wykonanie urządzeń odwadniających obiekty budowlane o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem, na odprowadzanie wód z wykopów budowlanych
 • Nadzory
  • nadzór geotechniczny na budowach
  • odbiory podłoża w dnie wykopów fundamentowych
  • kontrole zagęszczenia zasypek wykopów
 • Ekspertyzy, projekty
  • oceny stanu technicznego budowli ziemnych i hydrotechnicznych
  • projekty odwodnień budowlanych
Envigeo geotechnik Warszawa

ENVIGEO MICHAŁ STĘPIEŃ
ul. Bohaterów 11F
03-026 Warszawa
NIP: 5242332085
REGON: 146471203